ภาษาอังกฤษพูด ภาษาอังกฤษ

  1. HOME »
  2. COURSES »

เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อวางรากฐานการสนทนา ให้มีการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิผลโดยเน้นการเรียนออกเสียงโดยใช้หลัก Phonetic เพื่อปูพื้นฐานการออกเสียงอย่างถูกต้องตาม หลักสากลและนักเรียนสามารถนำไปใช้และพัฒนาได้เอง และ หลักสูตรได้อ้างอิง International Phonetic Alphabet Chart (IPA) ในสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับสัญลักษณ์ต่างๆและสามารถอ่านสัญลักษณ์ และใช้ได้จริง

ระบบการเรียนจะเป็นแบบ Interactive learning นักเรียนจะได้ออกเสียงและฝึกฝนกับครูต่างชาติ อย่างต่อเนื่อง ได้เรียนกับเพื่อนที่มีระดับความรู้ระดับเดียวกันและเรียนกันกลุ่มเล็ก เพื่อให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพสูงสุด

นักเรียนจะได้รับการทดสอบหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแต่ละระดับ ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านก็จะต้อง เรียนซ้ำใหม่เพื่อเป็นการทบทวนและให้มั่นใจว่านักเรียนสามารถใช้ได้จริง

Phonics 1 เรียนการออกเสียงพยัญชนะและสระเสียงสั้น, คำศัพท์ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดมากมายเพื่อช่วย เสริมทักษะและทบทวนบทเรียน Initial and final consonants sounds
Phonics 2 เรียนการออกเสียงสระเสียงยาว และพยัญชนะที่สะกดด้วย 2 ตัว, คำศัพท์, สะกดคำ, การผสมคำ Consonant digraph sounds e.g. th, sh, ch, and Short & Long vowel sounds
Phonics 3 เรียนการออกเสียงพยัญชนะผสมและควบ เสียงพยัญชนะท้าย ความหลากหลายของสระ, คำศัพท์, การผสมคำ, ฝึกการออกเสียงจากสัญลักษณ์ phonetic alphabets พร้อมด้วยแบบฝึกหัด Consonant Blends e.g. cl, cr, gl, br and Final consonant Blends
Phonics 4 เรียนสัญลักษณ์ของเสียงผสม, การสะกด, การผสมคำ การออกเสียงอย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ที่ยังไม่ได้เรียนหรือยากได้ สามารถใช้พจนานุกรมศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยในการออกเสียงคำยากได้โดยใช้หลักการอ่าน phonetic Diphthongs (double vowel sounds) e.g. ea, ai, ou, ow etc.
หลักสูตรนี้มี 5 ระดับๆละ40 ชม. เหมาะกับ Beginner

เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเน้นทักษะการพูดและการฟัง ให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสนทนาได้ใน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำหรือใกล้ตัว เน้นการออกเสียง พูดกับกลุ่มคน พูดหน้าห้องเรียน นักเรียนจะได้รับการ ฝึกฝนให้พูดตลอดเวลา นักเรียนจะมีความมั่นใจในการสื่อสารหรือสนทนากับชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้

ระดับของหลักสูตร
Elementary 1-2
Upper-intermediate 1-2

Pre-intermediate 1-2
Pre-advanced 1-2

Intermediate 1-2
Advanced1-2
นักเรียนจะต้องสอบ pre-test วัดระดับก่อนการเข้าเรียน และมีการทดสอบอีกครั้งหลังจากจบแต่ละระดับ ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้เลื่อนชั้นไปอยู่ระดับต่อไป

หลักสูตรนี้มี 12 ระดับๆละ 30 ชม.เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยทั่วไปการเรียน สนทนาเบื้องต้นจะไม่ได้เน้นที่ไวยากรณ์ และคนไทยหรือเอเชียส่วนใหญ่จะเรียนไวยากรณ์มาก่อนแต่นำมา ประยุกต์ใช้ไม่เป็น เพราะขาดการฝึกฝนและปฏิบัติจริง และหลายๆครั้งที่ครูต่างชาติมักจะไม่เน้นถึงการใช้ ทำให้ นักเรียนไทยไม่ทราบที่มาที่ไปและจึงนำมาใช้ไม่ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่ ต้องการเรียนสนทนาแบบมีหลักการ และสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์มาเสริมสร้างให้ก่อประโยชน์มากขึ้น

การเรียนในชั้นเรียนจะเน้นสนทนาและสอดแทรกไวยากรณ์ คำศัพท์ตามเนื้อหานั้นๆและเน้นให้นักเรียน นำมาใช้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน เช่น role play เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และจำหลักการใช้ได้มากขึ้น

นักเรียนจะต้องสอบ pre-test วัดระดับก่อนการเข้าเรียน และมีการทดสอบอีกครั้งหลังจากจบแต่ละ ระดับถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้เลื่อนชั้นไปอยู่ระดับต่อไป

เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาและสร้างความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ หลักสูตรที่ใช้อิงจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละดับชั้น ระดับที่เปิดสอนเป็นระดับประถมและ มัธยมต้น สอนสดโดยครูไทยที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนและเข้าใจถึงปัญหาของนักเรียน

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก วิธีการสอนเน้นแบบ Interactive learning ซึ่งนักเรียนสามารถถามได้เมื่อไม่เข้าใจ ครูผู้สอนก็สามารถตรวจเช็คความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด แบบเรียนเน้นแบบฝึกหัด ข้อสอบ เพื่อเสริม ทักษะความเข้าใจและการใช้ได้ดียิ่งขึ้น