home


                        We know that Language is power so we have created an easy and relaxed atmosphere to help
     you achieve your goals. Speak Language school has been designed with the students in mind to make
     the process of acquiring a new language simple and natural.

Learn the Power of Language with us.
Is it Practise English or Practice English? ....
Do you know the difference ... find out at Speak today !
Learning English with us is easy, fun and relaxed ........

You will be able to master English quickly and easily. We work with each individual student in the group
so you can learn at your own pace. Most importantly it is FUN and EASY!SPEAK offers high quality English language coursess and provides a superior level
of teaching and support.
Come and talk to us, we can help you improve your English skills.ภาษาอังกฤษกลายมาเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนมากขึ้น ไม่ว่าจะเรียนต่อหรือทำงาน หรือแม้แต่ไปเที่ยวต่างประเทศ
เราก็ต้องใช้ภาษาทั้งนั้น เรามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน รู้สึกอายไหม? หรือว่ารู้สึกกลัว ประหม่า?
การที่จะพูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษา และสื่อสารให้เจ้าของภาษาเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่นี่มีหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และใช้ได้อย่างง่ายๆ การพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด


เก่งสนทนา เก่งภาษา
 

 

 • 230314021155-0.png
 • Study Tour 2023
 • 2023-03-14
 • by Admin
 • Study Tour 2023 รอบ 2 มาแล้ววว!!! เรียนภาษา + ท่องเที่ยว ในประเทศออสเตรเลียระยะเวลา 3 สัปดาห์ เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 10-16 ปี โดยน้องๆจะได้ทำกิจกรร... [Read More]
 • 230308054046-0.png
 • คอร์สเรียน Summer นี้ !
 • 2023-03-08
 • by Admin
 • น้องๆมัธยม ปิดเทอมนี้ ใครอยากเรียนภาษาอังกฤษบ้างงง! โรงเรียน Speak Language Institute มีสอนภาษาอังกฤษให้ทุกวัย !!! ไม่ว่าจะ ม.1-ม.3 หรือ ม.4... [Read More]
 • 121126115504-0.jpg
 • Study Abroad แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
 • 2012-10-17
 • by Admin
 • Study Aboard ทางสถาบันบริการแนะนำและวางแผนการศึกษาต่อสำหรับหลักสูตรภาษาต่างประเทศในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับทุกๆคนที่สนใจไปหาประสบการณ์ในต่างประเ... [Read More]

เป็นหลักสูตรที่เน้นพื้นฐานการออกเสียงและใช้สาเนียง ฝึกให้นักเรียนได้เข้าใจถึงหลักการออกเสียงและสามารถออก เสียงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามเจ้าของภาษา หลักสูตรนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว ออกเสียงสระ รวมถึงการสะกดและผสมคาศัพท์ แบบเรียนที่ใช้อ้างอิงจาก Pearson Longman, Macmillan และ Cambridge แบบเรียนนี้มีเนื้อความที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวาเหมาะสาหรับการเรียนรู้ในด้านเสียงอย่างมีระบบ เหมาะสาหรับนักเรียน อายุ 6-13 ปี

การปูพื้นฐานทีละขั้นในด้ารการสื่อสารและสนทนาเหมาะสาหรับคนทุกกลุ่มวัยที่ต้องการสร้างและเสริมทักษะเน้นด้าน การพูดและการฟังให้มีประสิทธิภาพและคล่องแคล่ว มีเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่น่าสนใจและหลากหลาย สอนคาศัพท์ รูปแบบ ประโยคด้วยโสตและทักษะต่างๆที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันเน้นการสื่อสารแบบธรรมชาติ จะมีทั้งหมด 6 ระดับ ระดับละ 30 ช.ม.

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างไวยากรณ์และการสนทนา นักเรียนสามารถเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างรวดเร็วและ สามารถเข้าถึงการใช้ได้อย่างธรรมชาติ เหมาะสาหรับนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยม มีทั้งหมด 8 ระดับ ระดับละ 40 ช.ม.

เป็นหลักสูตรสาหรับคนทางานที่ต้องการเสริมทักษะด้านภาษาโดยใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษที่นาไปใช้จริงได้ใน การทำงาน แบบเรียนที่นามาใช้มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยเน้นเป็นพิเศษที่การสื่อสารด้วยการพูดและการใช้นาเสนอโดยการ ใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านง่านสาหรับฝึกฝน นักเรียนจะสามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้และติดต่อกับลูกค้าหรือหัวหน้า งานชาวต่างชาติได้ นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาธรุกิจที่ใช้จริง สานวน และวัฒนธรรมการเจรจาธุรกิจ มีผลให้นักเรียนมีความ มั่นใจและพัฒนาทักษะด้านภาษาสื่อสารซึ่งช่วยให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและก้าวหน้า